top of page

Certifierings guiden 

Energiklassning-nybyggnation-300x296.jpeg
cert-breeam.png
nedladdning.png
fsofzvupqqeouyw4meur.jpeg
c2c_gol_4ClgTM_image_w920_h0.jpeg
miljo-miljobyggnad.jpeg
images.png
qgkklrgkpawh1jqgeqmw.jpeg
nedladdning.jpeg
se_svanen_a_pos_rgb.png
certifikat.jpeg

Vad betyder 
alla

märkningar? 

Energiklassning-nybyggnation-300x296.jpeg

Energideklarerat hus

Energideklaration är numera ett krav som ska finnas med vid försäljning av bostad samt vid nybyggnation. Dokumentet visar husets totala energianvändning i jämförelse med liknande hus.  Deklarationen anger hur mycket energi som går åt till vardera uppvärmning, varmvatten och hushållsel och landar i en bedömning på en skala mellan 

A till G, där A är bästa resultat (lägst förbrukning) och G sämsta. 

Nybyggda hus ska ligga på minst C. Klass B innebär att huset kan kallas lågenergihus och A att huset klassas som passivhus standard. När man beställer en energideklaration så erhåller man även rekommenderade åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, fakta om husets storlek, ventilation och om en radonmätning är utförd eller ej. En energideklaration gäller i 10 år och kostnaden för att beställa en energideklaration är avdragsgill vid en försäljning. Läs mer om energideklaration och hur de har ändrats genom åren på Boverkets webbsida här 

Passivhus & plushus 

Har huset en väldigt god energiklass kan det förses med ytterligare  deklaration för att certifieras som passivhus, nollenergi hus eller plushus. Det innebär att byggnaderna har låga energianvändningsbehov enligt kraven för passivhus och för plushus därtill en egen elproduktion som är större än det egna behovet. Läs mer Feby

certifikat.jpeg
c2c_gol_4ClgTM_image_w920_h0.jpeg
miljo-miljobyggnad.jpeg
fsofzvupqqeouyw4meur.jpeg

Enligt “vagga till vagga” kan alla material genom rätt grunddesign bli näring antingen åt mikroorganismer eller industriella processer. Tanken är att man på så sätt eliminerar avfall som koncept. Crade to Cradle är således en certifieringen för cirkulära produkter. Men gör en helhetsbedömning av produkten– från råvara till färdig produkt och inkluderar 11 av FN:s 17 globala mål. Den egna sammanfattningen på Engelska lyder; safe, circular and responsibly made. Certifieringen är global och har 5 olika grader; basic, bronze, silver, gold och platinum. Länk 

Miljöbyggnad är en svenskt miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. 

Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part. Det finns tre olika grader - Brons, Silver och Guld. Det finns även certifieringen Miljöbyggnad i drift. 

Sunda hus

SundaHus erbjuder miljödata över en rad byggprodukter och material. Deras system är marknadsledande för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen.Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar systemet en bedömning av produkten från en skala A till C-. 

Här ser ni kriterierna för vad som gäller för A

  1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen

  2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet

  3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen

  4. ger minimalt bidrag till smogbildning

  5. inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)

  6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen

  7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)

  8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk

  9. inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

Svanen är en certifiering som granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Även byggnader och hus kan Svanenmärkas.  Miljömärkningen ägs av de nordiska länderna gemensamt. Varje land har ett eget miljömärkningssekretariat som ansvarar för  respektive landets verksamhet. I Sverige ansvarar Miljömärkning Sverige AB för Svanen.  Bolaget ägs till 100 procent av staten och har inget ekonomiskt vinstsyfte. Svanen är en så kallad  Typ 1-märkning vilket innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024. 

se_svanen_a_pos_rgb.png
cert-breeam.png

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen för byggnader och systemet har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. BREEAM har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. Klassificeringsnivåerna är

OUTSTANDING ≥ 85% EXCELLENT ≥ 70%  VERY GOOD ≥ 55%
GOOD ≥ 45%  PASS ≥ 30% och UNCLASSIFIED < 30%

LEED

nedladdning.jpeg
images.png
nedladdning.png
qgkklrgkpawh1jqgeqmw.jpeg

LEED anses vara det internationellt mest kända bedömningssystemet för att miljöklassa byggnader. Systemet är utvecklat i USA av U.S. Green Building Council.

Den första versionen kom ut 1999. Sweden Green Building Council är officiell samarbetspartner för USGBC i Sverige sedan 2013. Systemet har fyra bedömningsklasser; Certified, Silver, Gold och Platinum.  Läs mer om jämförelse mellan BREEM och LEED här

NollCO2

Ytterligare en certifiering för byggnader från Sweden Green Building Council. 

Att NollCO2 certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden.

Läs mer hos SBGC

FSC

Denna globala certifering gäller inte byggnader utan är något att hålla utkik efter när man handlar träbaserade produkter och byggmaterial. Forest Stewardship Council, FSC, är en oberoende, internationell medlemsorganisation som har sitt huvudkontor i Tyskland. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

PEFC

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification, och är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket. Bakom PEFC i Sverige står bland annat LRF och skogsägareföreningarna.

bottom of page